Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dogtalent

Organisatie die diensten op het gebied van stressreductie, gedragstherapie, hondenmassage, privéles, begeleiding, advies of aanverwante werkzaamheden uitvoert met betrekking tot honden in opdracht van de Klant onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dogtalent voor of ten behoeve van de Klant verricht of heeft verricht.

Opdracht /Overeenkomst:

Elke afspraak tussen de Klant en Dogtalent voor het verlenen van diensten door Dogtalent ten behoeve van de  Klant.

Hond:

De hond/honden waarvoor de Opdracht/Overeenkomst is verstrekt.

Klant:

De eigenaar/bezitter van de Hond die Dogtalent inschakelt voor zijn Hond.

Vergoeding:

De kosten voor de geleverde dienst(en).

Contractperiode:

De overeengekomen duur van de opdracht en één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Contra-indicaties:

Fysieke of mentale condities van de hond waardoor Dogtalent geen massage of andere diensten mag uitvoeren op de hond of alleen in overleg met een dierenarts of specialist. 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht/Overeenkomst die de Klant heeft gegeven en door Dogtalent is geaccepteerd conform artikel 2.2. Per e-mail dient de klant aan te geven of hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacyverklaring.

2.2 De overeenkomst voor een opdracht komt voorwaardelijk tot stand doordat de Klant en Dogtalent online, telefonisch, dan wel anderszins een afspraak inplannen. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van deze afspraak, samen met een vragenlijst en de algemene voorwaarden. Na het retourneren van de vragenlijst en algemene voorwaarden door de Klant wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.  

2.3 Dogtalent behoudt te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en/of de tarieven te wijzigen. Bij reeds gemaakte overeenkomsten zijn de tarieven en algemene voorwaarden van toepassing die gelden op het moment van het verstrekken van de opdracht door de Klant voor de bepaalde overeengekomen dienst.

2.4 Indien zich tussen Dogtalent en de Klant een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3: DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Dogtalent en de Klant behouden het recht om, met vermelding van de reden, af te zien van de Opdracht of de Opdracht tijdelijk op te schorten, dan wel te stoppen.

3.2 Indien aangegeven door Dogtalent, dient de hond eerst onderzocht te worden door een dierenarts of specialist, alvorens de Opdracht gestart of hervat kan worden. Dogtalent is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien relevante informatie over de gezondheid van de hond niet wordt gedeeld door de Klant met Dogtalent.

3.3 De Klant verstrekt alle benodigde informatie en gegevens gevraagd door Dogtalent volgens de door Dogtalent gevraagde inlevertermijn. Door ondertekening va het intakeformulier verklaart de Klant het formulier naar waarheid en volledigheid te hebben ingevuld. Indien essentiële informatie, bijvoorbeeld over de gezondheid van de hond, een ziekte of een vermoeden van een ziekte niet met Dogtalent is gedeeld, dient de Klant dit alsnog te doen. Dogtalent is niet aansprakelijk voor de gevolgen of schade, van welke aard dan ook, van en/of door het achterhouden van informatie. Indien Dogtalent voor die gevolgen of schade door derden zou worden aangesproken, zal de klant Dogtalent terzake vrijwaren.

3.4 Indien de benodigde informatie en gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt Dogtalent het recht om de Opdracht op te schorten dan wel stop te zetten. De eventuele kosten die door deze vertraging worden gemaakt, zijn voor rekening van de Klant. De Klant dient dan eerst de gegevens ter beschikking te stellen aan Dogtalent alvorens de Opdracht hervat kan worden of kan aanvangen.

3.5 De Klant dient de instructies van Dogtalent op te volgen.

3.6 De Klant dient, voor zover mogelijk, tijdens de begeleiding gebruik te maken van de door Dogtalent voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de Klant en de omgeving.

3.7 De uitvoering van de Opdracht geschiedt bij de klant thuis of op een door partijen c.q. Door Dogtalent bepaalde overeengekomen locatie.

3.8 Toezeggingen zijn enkel bindend indien die schriftelijk of per e-mail door Dogtalent zijn bevestigd.

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 Het tot stand komen van een Overeenkomst conform artikel 2.2 leidt tot verplichting van betaling door de Klant. Na het verstrijken van de betaaltermijn van 30 dagen, is de Klant van rechtswege in verzuim.

4.2 In de Overeenkomst staat de vergoeding die door Dogtalent met de Klant is overeengekomen.

4.3 Alle offertes en aanbiedingen vanuit Dogtalent zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding in ieder geval na 30 dagen van de datum van de offerte of aanbieding. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

4.4 Alle tarieven zijn exclusief verschotten zoals reiskosten en eventuele parkeerkosten gemaakt door Dogtalent, zoals ook vermeld op de website van Dogtalent.

4.5 Strippenkaarten dienen in één keer betaald te worden door de Klant en dit bedrag kan niet worden gerestitueerd.

4.6 Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming door Dogtalent.

4.7 De vergoeding voor de afgesproken diensten dient vooraf, tijdens of na de afspraak voldoen te zijn volgens de termijn vastgesteld door Dogtalent op de factuur. 

4.8 Bij annulering van een afspraak 48 uur of langer vóór het afgesproken tijdstip, is de Klant Dogtalent geen betaling verschuldigd. Bij annulering tussen 24 en 48 uur vóór het afgesproken tijdstip, is de Klant Dogtalent 50 procent van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur vóór het afgesproken tijdstip, is de Klant Dogtalent het gehele bedrag verschuldigd.

4.9 Indien de Klant de afspraak annuleert in verband met ziekte of het overlijden van de Hond worden eventueel vooruit betaalde kosten gerestitueerd onder inhouding van 10 procent administratiekosten.

4.10 Indien Dogtalent door overmacht wordt gedwongen de afspraak te annuleren, zal Dogtalent ernaar streven de Klant hier tijdig van op de hoogte te brengen, telefonisch of per e-mail. Aan het niet tijdig ontvangen van een annuleringsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

4.11 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden ingediend, doch schorten ze de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 5: VERLENGING EN BEËNDIGING VAN DE OPDRACHT

5.1 Verlenging van de Opdracht is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak tussen beide partijen conform artikel 2.

5.2 De Overeenkomst tussen Dogtalent en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd en beëindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging van één van de partijen nodig is, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 6: INCASSOKOSTEN

6.1 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle in redelijkheid gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant incassokosten verschuldigd ad 10% van het door de klant verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.

6.2 Dogtalent heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Dogtalent de Klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen de gestelde termijn te voldoen.

6.3 Eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen te allen tijde voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Dogtalent het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Dogtalent bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Verder is Dogtalent bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindingen, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Dogtalent omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, dan wel geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Deelname door de Klant aan een Dienst van Dogtalent en de uitvoering van de Opdracht gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.

8.2 De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn Hond.

8.3 Dogtalent is niet aansprakelijk voor het uitblijven van een door de Klant gewenste resultaat. Dogtalent zal in alle redelijkheid  zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat met de aangeboden diensten te bereiken en zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  Dit op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Dogtalent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting voor de Klant bestaan.

8.4 Dogtalent is niet aansprakelijk voor schade, ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die de Hond mogelijk oploopt tijdens de door Dogtalent verleende dienst cq. ten gevolge van gegeven advies, de behandeling en/of de begeleiding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.5 Dogtalent is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk eigendom van de Klant.

8.6 De Klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn Hond van toepassing is. Door telefonisch of online een afspraak in te plannen bij Dogtalent, verklaart de Klant een aansprakelijkheidsverzekering voor zichzelf en voor zijn Hond te hebben.

8.7 De Klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade geleden door Dogtalent of derden veroorzaakt door de Hond van de Klant of de Klant zelf. Eventuele medische kosten en schade aan derden zullen worden verhaald op de Klant.

8.8 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door Dogtalent afgesloten bedrijfs-/aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald.

Indien, en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €200, of indien het door Dogtalent in rekening gebrachte bedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het inrekening gebrachte bedrag, met een  maximum van €350.

8.9 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van bij Dogtalent opgelopen of met een oorsprong die is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van de Klant.

8.10 Dogtalent is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

8.11 Dogtalent is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de Klant door het niet vooraf melden van gezondheidsproblemen van de Hond.

8.12 Dogtalent is niet aansprakelijk voor vervolgschade.

8.13 Dogtalent stelt geen diagnose en iedere vorm van behandeling is op geen enkele manier een vervanging van een behandeling die verricht wordt cq. Moet worden verricht door een dierenarts of een specialist.

ARTIKEL 9: AANVULLENDE VOORWAARDEN HONDENMASSAGE

9.1 De Klant dient de juiste informatie over de fysieke en mentale conditie van de Hond te verschaffen (contra-indicaties), zodat Dogtalent een inschatting kan maken of de massage kan worden toegepast.

9.2 Indien de Klant de juiste informatie niet tijdig heeft verstrekt en Dogtalent constateert dit tijdens een sessie, dan wordt het normale tarief voor de gekozen massagesessie in rekening gebracht zonder dat de massage daadwerkelijk plaatsvindt.

9.3 Indien de Klant twijfelt over de fysieke en/of mentale conditie van de Hond, dient hij dit aan Dogtalent te laten weten en zelf contact op te nemen met een dierenarts of specialist.

9.4 In geval van bepaalde contra-indicaties bij de hond, zal Dogtalent aan de Klant vragen om schriftelijke goedkeuring van een dierenarts te ontvangen om te mogen masseren. Indien de Klant deze schriftelijke goedkeuring niet kan overhandigen tijdens de massagesessie, zal het normale tarief van de gekozen massagesessie in rekening gebracht, zonder dat de massage daadwerkelijk plaatsvindt.

9.5 Dogtalent is niet aansprakelijk voor letsel aan de Hond en de kosten die daaruit voortkomen ten gevolge van de massage als dit een gevolg is van een contra-indicatie die niet is gemeld door de Klant of niet zichtbaar was tijdens de massagesessie.

9.6 Dogtalent zal de Klant doorverwijzen naar een dierenarts of specialist als er vermoeden is van een contra-indicatie. De massage kan vervolgens plaatsvinden na een schriftelijke toestemming van de betreffende dierenarts.

9.7 De Klant is altijd aanwezig tijdens de massagesessie.

9.8 De Klant dient ervoor te zorgen dat de massagesessie kan plaatsvinden in een rustige omgeving (bij de Klant thuis).

9.9 De Klant geeft de Hond na de massagesessie de gelegenheid om rustig bij te komen of wakker te worden.

9.10 Dogtalent stelt met de massagesessies geen diagnose en een massagesessie is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of specialist.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. In geval van beëindiging is de Klant wel gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dogtalent geen invloed kan uitoefenen, waardoor Dogtalent niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

11.1 Dogtalent zal alle door de Klant verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Dogtalent zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de begeleiding of het advies voor de Klant en zijn Hond, zonder toestemming van de Klant.

11.3 Dogtalent zal alle gegevens en informatie die door de Klant aan Dogtalent zijn verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

11.4 Dogtalent mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

11.5 Het is Dogtalent niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

11.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Dogtalent gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Dogtalent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dogtalent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

11.7 De Klant is bovendien niet gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

11.8 Zie verder de privacyverklaring van Dogtalent.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

12.1 Dogtalent behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en bevoegdheden (op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving) die bij het uitvoeren van de Opdracht zijn ontwikkeld voor methoden, therapieën en hulpmiddelen in de breedste zin van het woord.

12.2 Alle door Dogtalent verstrekte verslagen, adviezen, richtlijnen een aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de begeleiding of het advies voor de Opdracht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dogtalent worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 13: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder degene die handelt onder de naam Dogtalent ressorteert.

Scroll naar boven